Disclaimer

Disclaimer van Huurwoning Arnhem

Huurwoning Arnhem is niet aansprakelijk voor de inhoud van Huurwoning Arnhem, noch van websites die op enigerlei wijze met Huurwoning Arnhem zijn verbonden. Huurwoning Arnhem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Huurwoning Arnhem beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Huurwoning Arnhem is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Huurwoning Arnhem worden aangeboden. HuurwoningArnhem garandeert niet dat de op Huurwoning Arnhem aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Huurwoning Arnhem garandeert ook niet dat de op Huurwoning Arnhem aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huurwoning Arnhem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Huurwoning Arnhem hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Huurwoning Arnhem is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huurwoning Arnhem. U vrijwaart Huurwoning Arnhem voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Huurwoning Arnhem.